Όροι Χρήσης

Εισαγωγή
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν μεταξύ εσάς, του Χρήστη αυτού του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων, εκτός εάν ρητά εξαιρούνται από τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις) και το άμετρον [art space], τον ιδιοκτήτη και τον χειριστή αυτής της Ιστοσελίδας. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας. Η συγκατάθεσή σας να συμμορφωθείτε και να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θεωρείται ότι συμβαίνει κατά την πρώτη χρήση της Ιστοσελίδας. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, Χρήστης ή Χρήστες σημαίνει οποιοδήποτε τρίτο μέρος που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα και είτε (i) δεν απασχολείται από το άμετρον [art space] και ενεργεί κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, είτε (ii) προσλαμβάνεται ως σύμβουλος ή παρέχει με άλλο τρόπο υπηρεσίες άμετρον [art space] και την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα σε σχέση με την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα και συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Πνευματική ιδιοκτησία (copyright) και αποδεκτή χρήση
Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, (εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων) που ενδεικτικά περιλαμβάνει έργα, κείμενα, εικόνες, φωτογραφία, σχέδια, βίντεο κτλ αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία του άμετρον [art space] ή των αντίστοιχων δικαιούχων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, και χρησιμοποιούνται από το άμετρον [art space] δυνάμει ρητής εξουσιοδότησης από τους δικαιούχους ή τους πράκτορές τους και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
To άμετρον [art space]διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το σύνολο των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, σημάτων και άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας του άμετρον [art space] ή αναφορικά με αυτό, ανήκουν στο άμετρον [art space] ή στους συνεργάτες μας, ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει, αναπαραγάγει, τροποποιήσει ή διανείμει τις εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, βίντεο κλπ ή οποιοδήποτε μέρος αυτών με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια του άμετρον [art space]. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του άμετρον [art space].


Απαγορευμένη χρήση
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:
-με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο ή παρεμποδίζει τη χρήση ή την απόλαυση του Διαδικτυακού Τόπου από οποιονδήποτε άλλο χρήστη.
-με οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβές, παράνομο, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, απειλητικό ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο ή κατά παράβαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανονισμού, κυβερνητικής τάξης.
-τη δημιουργία, τη μετάδοση ή την αποθήκευση ηλεκτρονικών αντιγράφων περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη.

Εγγραφή
Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που έχετε παράσχει κατά την εγγραφή σας ή ανά πάσα στιγμή είναι σωστά και πλήρη.
Πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή ενημερώνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά μαζί σας.
Μπορούμε να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε την εγγραφή σας με άμεση ισχύ για λογικούς σκοπούς ή αν παραβιάζετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.
Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντάς μας εγγράφως στη διεύθυνση στο τέλος αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Εάν το κάνετε αυτό, πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση του ιστοτόπου. Η ακύρωση ή η αναστολή της εγγραφής σας δεν επηρεάζει κανένα νόμιμο δικαίωμα.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους
Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Εκτός εάν δηλώνεται ρητά, αυτές οι τοποθεσίες δεν ελέγχονται από το άμετρον [art space].
 Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων και αποποιούμε την ευθύνη για οποιεσδήποτε μορφές ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση τους.
 Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου σε έναν άλλο ιστότοπο στον ιστότοπο δεν συνεπάγεται καμία επικύρωση των ίδιων των ιστότοπων ή αυτών που έχουν τον έλεγχο αυτών.

Διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και αποποίηση ευθύνης
Οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, εργαλεία, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διαθέτει το άμετρον [art space], διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας (η Υπηρεσία) παρέχονται "ως έχουν" και με βάση "ως έχουν". Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι η Υπηρεσία δεν θα έχει ελάττωμα ή / και ελαττώματα. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν παρέχουμε εγγυήσεις (ρητές ή σιωπηρές) καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ακρίβεια πληροφοριών, συμβατότητα και ικανοποιητική ποιότητα. Το άμετρον [art space] δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώνει τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα.
Ενώ το άμετρον [art space] καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι ο ιστότοπος είναι ασφαλής και χωρίς λάθη, ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή εγγύηση σχετικά με αυτό και όλοι οι χρήστες αναλαμβάνουν την ευθύνη για την δική τους ασφάλεια, Υπολογιστές.
Το άμετρον [art space] δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν διακοπή ή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας.
Το άμετρον [art space] διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει οποιοδήποτε μέρος (ή το σύνολο) του Δικτυακού Τόπου συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των προϊόντων, των συνεργασιών ή / και των διαθέσιμων υπηρεσιών. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν για κάθε τροποποιημένη έκδοση.


Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του παρόντος ιστότοπου και του πελάτη/επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του παρόντος ιστότοπου από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Χανίων.